fbpx

VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
Göteborg
SV

Våra Projekt

På Drivhuset engagerar vi oss stort och brett och litet och smått i de förändringar som krävs för att bygga ett bättre samhälle. Nedan hittar du några exempel på de samverkansprojekt som vi är en del av.

GREEN RETAIL

Detta projekt har ett klart mål – att hjälpa småföretag att bli både ekonomiskt lönsamma och miljövänliga. Vi vill stödja företag som vill anpassa sina verksamheter till en cirkulär modell för att minska sin klimatpåverkan. Genom att vara med i projektet kommer ditt företag att få affärsutveckling som inte bara gör det mer ekonomiskt hållbart utan också skapar långsiktiga arbetsmöjligheter.

Vi på Drivhuset Göteborg har en lång historia av att utveckla verktyg som ger företag konkreta fördelar. Genom detta projekt får vi chansen att vässa vår expertis inom cirkulära affärsmodeller och bygga en modell som inte bara fungerar för Göteborg utan också för andra regioner där Drivhuset är verksamt, som Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg.

Ditt företag kan vara med och forma framtiden genom att delta i vår satsning på små och medelstora företag. Genom att stärka företagens förmåga att omställa sig bidrar vi också till den regionala utvecklingen och innovationskraften. Projektet fokuserar särskilt på att stödja detaljhandelsföretag som behöver vägledning för att göra en cirkulär omställning.

Tillsammans kan vi skapa en positiv förändring, och även om Göteborg är pilotstad för projektet kommer dess resultat gynna alla delregioner där Drivhuset är aktivt. Vi ser fram emot att ha med ditt företag och dra nytta av dess unika bidrag till vår gemensamma strävan mot en hållbar framtid!

Kontakt:

Olle Balheden
0702 – 63 38 71
olle.balheden@drivhuset.se


BSR – Go Abroad

Ambitionen med BSR Go Abroad är att utveckla en uppsättning verktyg för att skapa en förbättrad kunskapsbas för små och medelstora företag i Östersjöregionen för att hjälpa dem att utveckla och stärka sina handelsmetoder. Detta kommer att ge dem större motståndskraft inför utmaningar i den globala ekonomin och uppmuntra bättre alleuropeisk integration med sina leveranskedjor.

Målgruppen kommer att vara små och medelstora mikroföretag med färre än 10 anställda i Danmark, Finland, Estland, Polen, Tyskland, Norge och Sverige.

Projektet kommer att ha särskilt fokus på att rekrytera små och medelstora företag inom: transport och logistik, tillverkning, konstruktion, grossist- och detaljhandel samt medie- och kultursektorer.

BSR Go-Abroad kommer att skapa en metodik och specifika verktyg för att genomföra effektiva internationaliseringsstrategier som kommer att öka återhämtningen, robustheten och motståndskraften hos små och medelstora små och medelstora företag i händelse av externa störningar. Målet är att stödja 250 små och medelstora företag under hela projektet. Projektet finansieras av Interreg Östersjöregionen.

Kontakt:

Spike Marchant
spike.marchant@drivhuset.se
0702 – 530753


SCANDINAVIAN GROWTH CREATORS II

Välkommen till Scandinavian Growth Creators II, där vi fokuserar på att tillhandahålla utbildning och resurser för att främja hållbara och digitala metoder inom små- och medelstora företag samt den offentliga sektorn.

Vi strävar efter att utbilda 200 anställda inom cirka 80 företag genom att erbjuda skräddarsydd utbildning och tillgängliggöra resurser som främjar innovation. Ett nyckelelement i vår metod är det nära samarbetet mellan studenter med kunskap inom specialiseringsområdena och företag. Genom att involvera studenter från olika utbildningsbakgrunder skapar vi en dynamisk miljö för överföring av uppdaterad kunskap inom innovation och entreprenörskap.

Välkommen till Scandinavian Growth Creators II, där vi gemensamt bygger en framgångsrik och innovativ framtid.

Kontakt:

Anette Fogelqvist
Drivhuset Göteborg
anette.fogelqvist@drivhuset.se
+4670532016


Våra tidigare projekt

CIBIP – AFFÄRSUTVECKLINGSPROGRAM MED FOKUS PÅ CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER

CIBIP ett nytt Interreg North Sea-projekt som syftar till att hjälpa små och medelstora företag att utveckla cirkulära affärsmodeller.

Vad får du?

Under ca 9 veckor får ni delta på en workshop i veckan.
Där får ni:

  • Konkreta verktyg i hur ni utvecklar cirkulära affärsmodeller
  • Kunskap i hållbarhet
  • Affärsutveckling
  • Digital marknadsföring
  • Ekonomi
  • Försäljning och mycket mer!
  • Nätverk med företag från Norge, Sverige, Danmark, Belgien och Frankrike

Vem får ansöka?

Existerande tjänst – eller produktföretag (små-mellanstort)
Är du en tjänst – eller produkt startup som inte riktigt kommit igång ännu? Då får du såklart också ansöka! Bifogat finner ni preliminärt program.

Nästa omgång kommer bli under hösten 2023

Mer information? Hör av er till: Victoria.lines@drivhuset.se


A business Accelerator for New Entrepreneurs
Potential är ett affärsutvecklingsprogram som Drivhuset genomför 2 gånger per år i samarbete med vår partner SEB. Programmet syftar till att samla entreprenörer från så manga länder och kontinenter som möjligt för att skapa globala nätverk för entreprenörerna, samtidigt som man får verktyg och stöttning för att utveckla hållbara affärsmodeller. Våra partners deltar som bollplank under samtliga workshops, både utifrån sina olika kompetenser, men också som potentiella kunder. Programmet genomförs varje termin löpande på engelska.


Innovationslabb Levande gatuplan. Samarbetspartner är Drivhuset Göteborg. Fokus är att möjliggöra samarbete och höja kvalitet hos två nyckelkategorier aktörer i platsutvecklingen: ägarna av lokaler i gatuplan samt de lokala näringsidkarna. Detta arbete bygger på ERUF-finansierade förstudien Business Community Development som drevs av Fastighetsägare i Gamlestaden och Drivhuset under 2020. Den geografiska yta som ska täckas av detta arbete är hela stadsdelen Gamlestaden, inte bara platsen Centrala Gamlestaden. Den arbetsmetod som utvecklas behöver ha följande inslag:

o   Övergripande önskvärt koncept för de företag som verkar på gatuplan i stadsdelen. Konceptet har getts namnet EKO-REKO och bygger på att locka nya företagare och stötta befintliga företagare att utveckla affärsmodeller som bygger på hållbarhet och cirkularitet.

o   Samarbete, nätverk, samordning mellan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med lokaler i gatuplan, för ömsesidigt kompetensstöd och utvecklad samordning och samsyn kring hur olika lokalhyresgäster samspelar för att utveckla levande, hållbara platser.

o   Uppsökande arbete riktat mot lokala näringsidkare i gatuplan, med syfte att stärka företagarkompetens och bygga community.


Avslutade projekt


CreatEU syftar till att stödja utvecklingen av relevanta och högkvalitativa kompetenser hos yrkesverksamma som arbetar inom de kulturella och kreativa branscherna för att förbättra hållbarheten och lönsamheten i deras aktiviteter och därmed ytterligare stödja utvecklingen av CCI-sektorn i Europa.


Små och medelstora företag (SMB) spelar en viktig roll för att hjälpa oss att bygga en mer hållbar framtid. Därför har Vistaprint och Drivhuset samarbetat för att skapa Njord Nest, en start-up tävling som firar de företagare som vill förverkliga sin dröm på ett hållbart sätt. Delta i vår tävling för en chans att vinna kontantpriser, rådgivning, utbildning och mer.

2500 € för att starta ditt företag

500 euro i kredit att spendera på marknadsföringsmaterial från Vistaprint

Entreprenörskurser och individuella konsultationer för att utveckla ditt företag

Logotypdesign och designstöd

Håll ögonen öppna inför nästa omgång!


Scandinavian Growth Creators

Stor utvecklingspotential, lite tid? Känner du igen dig & din verksamhet?

Vi kan hjälpa till!

Haka på EU-projektet Scandinavian Growth Creators ihop med Drivhuset och få förmånen att samverka med ett gäng studenter med driv och innovationskraft.

Laddade med den senaste kunskapen och nya infallsvinklar är de redo att behovs-analysera, utveckla och boosta din business i höst. Givetvis med din verksamhets behov i fokus, och med Drivhusets stöd & processledning i ryggen.

Med start i september 2019 samarbetar Drivhuset Göteborg med Chalmers, Connect Väst, Campus Varberg och flera Danska partners i projektet Scandinavian Growth Creators (SGC). Projektet finansieras av EU Interreg Öregrund-Kattegatt-Skagerrak. Med hjälp av SGC ska studenter kunna utveckla sina entreprenöriella och innovativa färdigheter, tillsammans med mikroföretag. Målet är att 1000 studenter ska delta i projektet och att minst 42 nya jobb ska skapas.

SAMARBETSPARTNERS

FINANSIERING
EU Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak

FINANSIERING OCH BUDGET
Total budget 2 347 797 EUR, beviljade medel 1 170 559 EUR (50%)

Drivhusets budget 204 337 EUR (2019-2022)

PROJEKTPERIOD
1 augusti 2019 – 31 augusti 2022 


År 2018 bildades föreningen Yalla Hjällbo av det kommunala bostadsbolaget Poseidon, föreningen ABC och ABF Göteborg. Det primära syftet med bildandet var att generera arbete för utlandsfödda kvinnor som företrädesvis bor i Hjällbo och som står långt från arbetsmarknaden. 

Sedan 2020 arbetar Drivhuset Göteborg med vidareutveckling av verksamheten

Idag sysselsätter Yalla Hjällbo 10 kvinnor och har tre verksamhetsgrenar: Sömnad, lokalvård och Café & Catering.

Yalla Hjällbo gör även uppdrag för HM, IKEA & PEAB


Be the Changemaker. Göteborgs framtid är allas vår sak. Demokratin firar 100 år. Här kan du dela drömmar, idéer, gilla favoriter #vsw21. Ett initiativ som sträcker sig över 4 månader hösten 2021, fokuserar på att föra samman människor för att gemensamt jobba mot en bättre framtid för Sverige med start i Göteborg. Vi vill synliggöra drömmar om staden och utveckla dem till verklighet.

Hur gör vi Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered till världens bästa plats för barn och unga?

Vi vill att det ska fortsätta skapas mycket konst och kultur. För att stötta konstnärer och små kulturföretag erbjuder Hållbara kulturföretag kostnadsfri vägledning och kompetensutveckling inom ekonomi och affärsutveckling.

Vi fokuserar på strategier för att utveckla ekonomiskt hållbara verksamheter. Genom projektet och den här gruppen vill vi erbjuda ett sammanhang där vi kan stötta och lära av varandra i frågor som rör kulturföretagande.

Framför allt riktar vi oss till mindre aktörer – enskilda firmor, frilansande konstnärer, ekonomiska föreningar, små aktiebolag och handelsbolag. Vi vet att det finns både frivilliga och ofrivilliga företagare inom kultursektorn och erbjuder stöd utifrån deltagarnas behov och frågeställningar.

Hållbara kulturföretag drivs av Nätverkstan och Drivhuset Göteborg. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen.


Scopum

Scopum är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Drivhuset Göteborg, Fryshuset och Business Preformance som pågår 2018-2019. Inom projektet genomför Drivhuset handlingsbaserade 6-månaders program som syftar till att ge deltagarna verktyg och kunskap om värdeskapande idéutveckling. Genom att hela tiden interagera med omvärlden utvecklar deltagarna nya värdeskapande aktiviteter som bygger på deras egen motivation, kunskap, färdigheter och engagemang.

Genom programmet får deltagarna verktyg och stöd att identifiera sina egna värdefulla resurser (kunskaper, kompetenser, färdigheter, kontakter, passioner och intressen) samt omsätta dessa i värdeskapande aktiviteter för andra och därmed höja motivationen hos deltagarna. Deltagarens lärande utgår på så sätt från deras egna resurser och tillgångar vilket gör att varje deltagares lärande blir unikt och individanpassat. Genom vägledning, coaching, utbildning och feedback hjälper vi våra deltagare att hitta sin drivkraft och riktning genom entreprenörskap. Rikssnittet för målgruppen att gå från arbetslöshet till arbete är 4,16% och motsvarande siffra för att gå vidare i studier är 0,25%. Genom Scopum har nu 24% av deltagarna gått vidare i arbete och ytterligare 24% valt att studera. Den såväl samhällsekonomiska nyttan som värdet för individen är svår att överskatta.

Projektet finansieras av Arbetsförmedlingen och syftar till att ta fram nya metoder för att stärka människor som står allra längst från arbetsmarknaden och ska leda till en ny upphandling av tjänster kring fördjupad karriärvägledning.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!