fbpx

VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
Göteborg
SV

Entreprenörskap - verktyg för social hållbarhet

Drivhuset satsar på projekt som leder till social innovation, ökad inkludering och minskat utanförskap.

Sedan sommaren 2015 har Drivhuset byggt ett gränsbrytande partnerskap av ett 20-tal aktörer från olika samhällssektorer (offentlig verksamhet, det entreprenöriella ekosystemet, näringsliv, ideell/social sektor och akademi) i syfte att kraftsamla resurser och kompetens för att med entreprenörskap som verktyg öka möjligheterna för nya sociala innovationer i syfte att bidra till ett mer hållbart samhälle. Genom projekt och insatser som baseras på social innovation vill vi också bidra till ökad inkludering och minskat utanförskap både genom våra egna aktiviteter men också genom att stötta och coacha andras projekt.

Exempel på insatser och projekt som Drivhuset engagerar sig i:

Scopum
Inom projektet genomför Drivhuset handlingsbaserade 6-månaders program som syftar till att ge deltagarna verktyg och kunskap om värdeskapande idéutveckling. Genom att hela tiden interagera med omvärlden utvecklar deltagarna nya värdeskapande aktiviteter som bygger på deras egen motivation, kunskap, färdigheter och engagemang.

Genom programmet får deltagarna verktyg och stöd att identifiera sina egna värdefulla resurser (kunskaper, kompetenser, färdigheter, kontakter, passioner och intressen) samt omsätta dessa i värdeskapande aktiviteter för andra och därmed höja motivationen hos deltagarna. Deltagarens lärande utgår på så sätt från deras egna resurser och tillgångar vilket gör att varje deltagares lärande blir unikt och individanpassat. Genom vägledning, coaching, utbildning och feedback hjälper vi våra deltagare att hitta sin drivkraft och riktning genom entreprenörskap. Rikssnittet för målgruppen att gå från arbetslöshet till arbete är 4,16% och motsvarande siffra för att gå vidare i studier är 0,25%. Genom Scopum har nu 24% av deltagarna gått vidare i arbete och ytterligare 24% valt att studera. Den såväl samhällsekonomiska nyttan som värdet för individen är svår att överskatta.

Scopum är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Drivhuset Göteborg, Fryshuset och Business Preformance, och pågår mellan 2018-2019 . Projektet syftar till att ta fram nya metoder för att stärka människor som står allra längst från arbetsmarknaden och ska leda till en ny upphandling av tjänster kring fördjupad karriärvägledning.

Potential – A business Accelerator for New Entrepreneurs
Potential är ett affärsutvecklingsprogram som Drivhuset genomför 2 gånger per år i samarbete med våra partners Grant Thornton, Front Advokater och SEB. Programmet syftar till att samla entreprenörer från så manga länder och kontinenter som möjligt för att skapa globala nätverk för entreprenörerna, samtidigt som man får verktyg och stöttning för att utveckla hållbara affärsmodeller. Våra partners deltar som bollplank under samtliga workshops, både utifrån sina olika kompetenser, men också som potentiella kunder. Programmet genomförs varje termin löpande på engelska.

Evenemangspiloterna
Evenemangspiloterna syftar till att använda befintliga resurser på nya sätt för att öka inkludering och minska utanförskap. I Evenemangspiloterna utgår vi till exempel från stadens arenor (som befintlig resurs). Denna innovationsprocess inkluderar personer med vitt skilda kompetenser, erfarenheter och perspektiv. I Evenemangspiloterna deltar personer från Got Event AB, Göteborgsregionens kommunalförbund, Social resursförvaltning, IFK Göteborg, Drivhuset och ungdomar 17-21 år från olika stadsdelar i Göteborg. Evenemangspiloterna utgår från Loopmetoden och processleds av Drivhuset i Göteborg.

All in
Ett samverkansprojekt mellan Drivhuset, Ung Företagsamhet och Stena Stiftelsen som syftade till att stärka elever i introduktionsprogram under 2016-2019. Genom UF:s koncept och Drivhusets metod Loopa har vi tillsammans tränat 600 nyanlända elever i entreprenörskap genom att lyfta sina styrkor och talanger, ger dem verktyg för värdeskapande, nätverk och en struktur för språkträning utanför skolan.

Welcome 2 Sweden
Drivhuset har tillsammans med Röda Korset tagit fram en guidebok för nyanlända med fokus på arbetsmarknad och företagande i Sverige. Arbetet involverade också målgruppen genom intervjuer och fokusgrupper för feedback på innehåll, språk mm. Boken finansierades av Röda Korset och finns i en tryckt engelsk version samt en digital version på arabiska.

Startup fasttrack 1.0
Svenskt näringsliv finansierade ett pilotprojekt där Drivhusen i Stockholm och Göteborg genomförde ett affärsutvecklingsprogram för nyanlända entreprenörer under hösten 2016. Projektet omfattade också en språkgranskning och en språkförenkling av utbildningsmaterialet. Lokal samverkan skedde med Fryshuset och One Stop Future shop (nuvarande Innovation & Business center) genom ett hackaton för nyanlända som sedan gick vidare i programmet.

Stena Future Lab
Drivhusen i Göteborg, Malmö och Stockholm genomförde entreprenörsprogram för unga i de miljonprogram som ägs av Stena Fastigheter i Malmö. Ett antal ungdomar gick ett entreprenörsprogram där de fick utveckla idéer för att skapa värde för andra i sitt bostadsområde.

Hello Neigbour
I samarbete med Innovationskontoret på Göteborgs universitet och studentorganisationen Black Dot genomförde Drivhuset Hello Neigbour, ett utmaningsdrivet labb där studenter fick utveckla lösningar på utmaningar från aktörer som ex. Röda Korset, Räddningsmissionen, Arbetsförmedlingen, Pay-it-forward m.fl. Totalt genomgick ca 50 studenter från 42 olika utbildningsinriktningar programmet mellan dec 2015 till feb 2016.

Startup Fasttrack – the project
I samverkan med Innovation & Business center – Västra Hisingen deltar Drivhuset i projektet Startup Fasttrack. Drivhusets roll har varit metodutvecklare samt processledare av programmen för målgruppen. Projektet är EU-finansierat och ett samverkansprojekt mellan Innovation- och Businesscenter Västra Hisingen, Businessregion Göteborg, Drivhuset, Arbetsförmedlingen och Göteborgs Universitet. Projektet pågick mellan 2017-2019.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!